ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Το λογιστικό γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε επιχειρήσεις και ιδιώτες κατά την διάρκεια φορολογικών ελέγχων που διενεργούνται μέσω Δ.Ο.Υ , Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ και Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) στα πλαίσια του ρόλου τους ως όργανα διενέργειας φορολογικών ελέγχων, έχουν ως στόχο τον έλεγχο της φοροδιαφυγής επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, στα όρια της κατά τόπο αρμοδιότητας τους. Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ), αποτελεί ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου επί των μεγάλων επιχειρήσεων όλης της επικράτειας ενώ το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π), αποτελεί ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία με αρμοδιότητα τον φορολογικό έλεγχο φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου, επίσης σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Ως φορολογικός έλεγχος νοείται η διαδικασία που εκτελείται από το εκάστοτε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο με σκοπό των έλεγχο εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Οι φορολογικοί έλεγχοι διενεργούνται σε όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας και μπορεί να πραγματοποιηθούν είτε από τα γραφεία της Φορολογικής Διοίκησης είτε να λάβουν την μορφή επιτόπιου ελέγχου, στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης