ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την επισταμένη παρακολούθηση και έγκαιρη τακτοποίηση των φορολογικών σας υποχρεώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες και διατάξεις. Η πολύχρονη εμπειρία μας αποτελεί εχέγγυο για την άμεση και έγκυρη επίλυση πάσης φύσεως φορολογικών θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα. Επιπλέον εξειδικευόμαστε στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και διαμεσολάβηση κατά την διενέργεια φορολογικών ελέγχων από την εκάστοτε ελεγκτική αρχή καθώς και στην φορολογική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας που αφορούν φορολογικά θέματα είναι οι εξής:

  • Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική
  • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων
  • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
  • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων